mandag 15. juni 2009

Lån og Långiver sitt ansvar

En långiver i siste instans er en institusjon som er villig til å yte kreditt der ingen andre er villige.

Den utlåner er ansvarlig hvis avtalte forpliktelser ikke oppfylles, eller det oppstår for sent eller mangelfull lån.

Selv i områder hvor det er strengere ansvar, den utlåner er ikke ansvarlig for tap som skyldes:

Manglende tilgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemene er knyttet til følgende hendelser, enten det er den utlåner selv eller en utenforstående konsulent med ansvar for drift av systemer.
Unnlatelse av låner makt eller telekommunikasjon, regelverksutvikling eller administrative handlinger, naturkatastrofer, krig, opprør, sivil uro, sabotasje, terrorisme eller vandalisme (inkludert datavirus og hacking)

Streik, lockout, boikott eller blokade, uavhengig av om konflikten er rettet mot eller initiert av utlåner seg selv eller sin organisasjon, og uavhengig av konflikten grunn. Det gjelder også hvor konflikten bare påvirke deler av utlåner

Andre forhold som er utenfor utlåner kontroll.

Långiver ansvar gjelder ikke hvis

Långiver burde ha forutsett det forhold som årsak til tap når avtalen ble inngått, eller burde ha unngått eller overvinne årsaken til tapet

Loven under alle omstendigheter at utlåner er ansvarlig for forhold som årsak til tap av penger.


Denne rollen er det ofte sentralbanken i et land som har. Hensikten er å gi kreditt for å unngå at f.eks. banker eller andre kredittinstitusjoner går konkurs.

Alt om Penger, Økonomi, og Lån: